ספירת מילים ב PowerPoint

על מנת לבצע ספירת מילים במצגות PowerPoint
1. יש ללחוץ בתוכנה על תפריט File (קובץ) ולאחר מכן על Properties (מאפיינים).
2. לאחר שעולה חלונית, יש ללחוץ על לשוניתStatistics (סטטיסטיקה).