תנאי שימוש

עמוד זה מכיל מסמך משפטי המהווה את תנאי השימוש שלנו, והוא חל על כלל דפי האתר ומתייחס לתנאים המשפטיים הנוגעים לאתר שלנו, zikit.eoidev.com, לכל אתר-משנה, ולכל אפליקצייה מבוססת ווב או אפליקציית מובייל הקשורה אליו (להלן, ביחד: ה"אתר"), הנמצאים בבעלות זיקית והמופעלים על ידה.

למונחים תהיה המשמעות הקבועה בסעיף ההגדרות שלהלן, אלא אם יוגדר אחרת.

תנאי שימוש אלה, לצד מדיניות הפרטיות, כל הסכם רישיון נייד, וכל מסמך מדיניות אחר שיפורסם באתר שלנו, להלן ביחד "תנאים משפטיים", מהווים את מלוא ההסכמה בינך ובין זיקית, והם יגברו על כל הסכם, מצג, אחריות או הבנה אחרת בקשר עם האתר שלנו והנושאים הכלולים בהם.

אנו רשאים לשנות את התנאים המשפטיים בכל עת ללא הודעה מוקדמת או פרטנית. הגרסה העדכנית ביותר של התנאים המשפטיים תפורסם באתר שלנו, ובאפשרותך לבדוק את כל התנאים המשפטיים טרם השימוש באתר. לאחר פרסום כל שינוי בתנאים המשפטיים, אתה מסכים להיות מחויב לפי כל שינוי בהם כאמור. לכן, עליך לבדוק מעת לעת את התנאים המשפטיים שלנו ולוודא שהם עדיין מקובלים עליך.

בעצם שימושך באתר, הינך מסכים לפעול בהתאם לתנאים המשפטיים ולהיות מחוייב להם במלואם. אנא קרא אותם ביסודיות. אם התנאים המשפטיים אינם מקובלים עליך, אל תיכנס לאתר שלנו ואל תשתמש בו. אם כבר נכנסת לאתר שלנו ואינך מקבל על עצמך את התנאים המשפטיים שלנו, עליך להפסיק להשתמש באתר לאלתר.

העדכון האחרון לתנאי השימוש שלנו פורסם ב-9 ביוני, 2015.

הגדרות

המונח "אתר" מתייחס לאתר שלנו, www.zikit.org, לכל אתר-משנה, ולכל אפליקצייה מבוססת ווב או אפליקציית מובייל הקשורה אליו, הנמצאים בבעלות זיקית והמופעלים על ידה.

המונחים "אנו" או "אנחנו" מתייחסים לזיקית, הבעלים של האתר.

"משתמש" הוא כל מי שגולש באתר שלנו ו/או מזין מידע אישי במטרה לקבל מידע או שירותים.

כל פריטי הטקסט, המידע, הגרפיקה, האודיו, הווידיאו או כל נתון המוצע באתר שלנו יכונו, ביחד, ה"תוכן" שלנו.

שמירה על החוק

אתה מקבל על עצמך כל חוק, חיקוק, פקודה ותקנה מקומיים ובינלאומיים החלים על השימוש שתעשה באתר שלנו. זיקית שומרת לעצמה את הזכות לבדוק תלונות או דיווחים על הפרות של תנאי השימוש שלנו ולנקוט כל פעולה שתמצא לנכון, כולל אך ללא הגבלה, דיווח על כל חשד לפעילות לא חוקית לרשויות אכיפת החוק, לגופים רגולטוריים, או לכל צד שלישי, ולחשוף כל מידע הנוגע לפרופיל שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, היסטוריית השימוש שלך, חומרים שפרסמת, וכל מידע אחר שנמצא לנכון לחשוף לצורך הגנה על הקניין שלנו, כפי שיידרש או כפי שיהיה ראוי לגלותו, לגורמים הרלבנטיים כאמור.

קניין רוחני

האתר שלנו מכיל את סימני השירות וסימני המסחר שלנו וכן סימני שירות וסימני מסחר של השותפים שלנו או של חברות אחרות, במילים, בגרפיקה או כסמלים מסחריים. השימוש שלך באתר שלנו אינו מהווה כל זכות או רישיון להשתמש בסימני השירות/הסימנים המסחריים שלנו מבלי לקבל רשות מראש ובכתב של הבעלים הרלוונטי של סימן השירות/סימן המסחר. האתר שלנו מוגן תחת דיני זכויות היוצרים הבינלאומיים. העתקה, הפצה, שימוש או פרסום כל חלק של האתר שלנו על ידך אסורים בתכלית האיסור. השימוש שלך באתר שלנו אינו מקנה לך כל זכות בעלות באתר שלנו, מכל סוג שהוא.

קישורים לאתרים אחרים

יתכן שהאתר מכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. קישורים אלה מופיעים לשם נוחיותך בלבד. הקישור לאתרים אלה אינו מהווה או מעיד על קשר עם אתרים אלה או על מתן חסות לאתרים אלה. הקישורים המופיעים באתר שלנו אינם מהווים כל המלצה, ערובה, התחייבות או תמיכה באתרים של צדדים שלישיים כאמור. לזיקית אין שליטה על המסמכים המשפטיים ועל מנהגי הפרטיות של אתרים של צדדים שלישיים; לכן, הכניסה לאתרים של צדדים שלישיים הינה באחריותך הבלעדית.

תנאים כלליים

התנאים המשפטיים שלנו ייחשבו כאילו נערכו ונחתמו בישראל, והם יהיו כפופים לדין הישראלי ויפורשו לפיו, מבלי להתייחס למשפט הבינלאומי הפרטי. השימוש באתר מעיד על הסכמתך לקבל על עצמך את סמכות השיפוט האישית ואת מקום השיפוט של אותן הערכאות כאמור. כל עילת תביעה שתהיה לך בקשר לאתר שלנו תוגש בתוך שנה אחת (1) מהעת בה נוצרה העילה, ואם לא כן, תיחשב כאילו וויתרת עליה ותהיה מנוע מלטעון בגינה. במקרה בו תנאי או תנאים מבין התנאים המשפטיים שלנו ייחשב שלא תכף או שלא ניתן לאוכפו, אותו החלק יפורש באופן התואם את הדין החל ויתר החלקים יישארו בתוקף במלואם. במידה שהתוכן באתר שלנו סותר או אינו תואם את התנאים המשפטיים שלנו, יגברו התנאים המשפטיים. כל מחדל באכיפת כל הוראה מתוך התנאים המשפטיים לא ייחשב כוויתור על ההוראה או על הזכות לאכוף ההוראה כאמור. הזכויות של זיקית לפי התנאים המשפטיים שלנו יחולו גם לאחר סיום התנאים המשפטיים שלנו.